• صنعت उच्चारण صنعت [fa]
  • ظرف उच्चारण ظرف [fa]
  • sgìl उच्चारण sgìl [cy]
  • אומנויות उच्चारण אומנויות [he]
  • meistarība उच्चारण meistarība [lv]
  • Fahrkönnen उच्चारण Fahrkönnen [de]
  • mumblety-peg उच्चारण mumblety-peg [en]
  • marksmanship उच्चारण marksmanship [en]
  • marksman उच्चारण marksman [en]
  • campcraft उच्चारण campcraft [en]
  • virtuoso उच्चारण virtuoso [en]