• دَستانہ उच्चारण دَستانہ [ur]
 • ید उच्चारण ید [fa]
 • കൈ उच्चारण കൈ [ml]
 • purlicue उच्चारण purlicue [en]
 • ramię उच्चारण ramię [pl]
 • podam उच्चारण podam [pl]
 • el उच्चारण el [sv]
 • lámh उच्चारण lámh [ga]
 • rękę उच्चारण rękę [pl]
 • rączęta उच्चारण rączęta [pl]
 • palm उच्चारण palm [en]
 • ręka उच्चारण ręka [pl]
 • उच्चारण रेकार्ड करे màg màg [gd] उच्चारण अपूर्ण
 • उच्चारण रेकार्ड करे qo'l qo'l [uz] उच्चारण अपूर्ण
 • بای بای کردن उच्चारण بای بای کردن [fa]
 • dorsal interossei उच्चारण dorsal interossei [en]
 • haunt उच्चारण haunt [en]
 • micihciy उच्चारण micihciy [cr]
 • उच्चारण रेकार्ड करे isandla isandla [zu] उच्चारण अपूर्ण
 • kamot उच्चारण kamot [hil]
 • ninj उच्चारण ninj [oj]
 • thumbprint उच्चारण thumbprint [en]
 • ring finger उच्चारण ring finger [en]
 • middle finger उच्चारण middle finger [en]
 • ਹੱਥ उच्चारण ਹੱਥ [pa]
 • putti उच्चारण putti [fi]
 • اليد उच्चारण اليد [ar]
 • יד उच्चारण יד [he]
 • ručička उच्चारण ručička [cs]
 • उच्चारण रेकार्ड करे lukuaku lukuaku [kmb] उच्चारण अपूर्ण