उपयोगकर्ता:

lingodingo

सदस्यता लें lingodingo उच्चारण

सूचना और उपयोगकर्ता के शब्दों को देखें.
तिथि शब्द सनीए वोट
10/08/2019 elevens [da] elevens उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at drikke [da] at drikke उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at løbe [da] at løbe उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at sove [da] at sove उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at se [da] at se उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at være [da] at være उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at svømme [da] at svømme उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at gå [da] at gå उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at skrive [da] at skrive उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at beslutte [da] at beslutte उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 at pleje [da] at pleje उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 gav mad [da] gav mad उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 fik fat i [da] fik fat i उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 på et år [da] på et år उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 bl.a pga. [da] bl.a pga. उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 har ikke engang [da] har ikke engang उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 ønsker sig [da] ønsker sig उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 kan lide [da] kan lide उच्चारण 1 वोट
10/08/2019 kvindes [da] kvindes उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 mandens [da] mandens उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 mands [da] mands उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 arbejderne [da] arbejderne उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 handlinger [da] handlinger उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 ændres [da] ændres उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 Jens Raahauge [da] Jens Raahauge उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 Cand.jur. [da] Cand.jur. उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 Birgit Nedergaard Larsen [da] Birgit Nedergaard Larsen उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 Henrik Gottlieb [da] Henrik Gottlieb उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 Niels Davidsen-Nielsen [da] Niels Davidsen-Nielsen उच्चारण 0 वोट
10/08/2019 mistillid [da] mistillid उच्चारण 0 वोट