श्रेणि:

névutó

उच्चारण névutó की सदस्यता लें

 • elől उच्चारण elől [hu]
 • alatt उच्चारण alatt [hu]
 • mögött उच्चारण mögött [hu]
 • ellenében उच्चारण ellenében [hu]
 • révén उच्चारण révén [hu]
 • előtt उच्चारण előtt [hu]
 • iránt उच्चारण iránt [hu]
 • fejében उच्चारण fejében [hu]
 • közepette उच्चारण közepette [hu]
 • mögé उच्चारण mögé [hu]
 • fölé उच्चारण fölé [hu]
 • híján उच्चारण híján [hu]
 • köré उच्चारण köré [hu]
 • táján उच्चारण táján [hu]
 • nyomán उच्चारण nyomán [hu]
 • közt उच्चारण közt [hu]
 • eredményeképpen उच्चारण eredményeképpen [hu]
 • felől उच्चारण felől [hu]
 • folytán उच्चारण folytán [hu]
 • miatti उच्चारण miatti [hu]
 • részéről उच्चारण részéről [hu]
 • mentén उच्चारण mentén [hu]
 • gyanánt उच्चारण gyanánt [hu]
 • végett उच्चारण végett [hu]
 • eredményeként उच्चारण eredményeként [hu]
 • következtében उच्चारण következtében [hu]
 • módjára उच्चारण módjára [hu]