• poivron rouge उच्चारण poivron rouge [fr]
 • navet उच्चारण navet [sv]
 • valériane उच्चारण valériane [fr]
 • porreau उच्चारण porreau [fr]
 • pois cajan उच्चारण pois cajan [fr]
 • romarin उच्चारण romarin [fr]
 • origan उच्चारण origan [fr]
 • potiron उच्चारण potiron [fr]
 • pois chiche उच्चारण pois chiche [fr]
 • rosier muscat उच्चारण rosier muscat [fr]
 • pois d'Angola उच्चारण pois d'Angola [fr]
 • rude odorante उच्चारण rude odorante [fr]
 • patate douce उच्चारण patate douce [fr]
 • poivron उच्चारण poivron [fr]
 • sauge उच्चारण sauge [fr]
 • chou de Milan उच्चारण chou de Milan [fr]
 • menthe pouliot उच्चारण menthe pouliot [fr]
 • fèves de soja उच्चारण fèves de soja [fr]
 • le potiron उच्चारण le potiron [fr]
 • coriandre उच्चारण coriandre [fr]
 • basilic उच्चारण basilic [fr]
 • lentille उच्चारण lentille [fr]
 • Baume Mélisse उच्चारण Baume Mélisse [fr]
 • Laitue उच्चारण Laitue [fr]
 • chou rouge उच्चारण chou rouge [fr]
 • chénopode उच्चारण chénopode [fr]
 • boldo उच्चारण boldo [pt]
 • laurier उच्चारण laurier [fr]
 • chou-rave उच्चारण chou-rave [fr]
 • chicorée उच्चारण chicorée [fr]