श्रेणि:

Cardinais

उच्चारण Cardinais की सदस्यता लें

 • cero उच्चारण cero [es]
 • doce उच्चारण doce [es]
 • quince उच्चारण quince [es]
 • catorce उच्चारण catorce [es]
 • cincuenta उच्चारण cincuenta [es]
 • noventa उच्चारण noventa [es]
 • setenta उच्चारण setenta [es]
 • sesenta उच्चारण sesenta [es]
 • trece उच्चारण trece [es]
 • 5 - cinco उच्चारण 5 - cinco [pt]
 • milhão उच्चारण milhão [pt]
 • dezanove उच्चारण dezanove [gl]
 • oitocentos उच्चारण oitocentos [pt]
 • novecentos उच्चारण novecentos [pt]
 • seiscentos उच्चारण seiscentos [pt]
 • dezaoito उच्चारण dezaoito [gl]
 • vinte e unha उच्चारण vinte e unha [gl]
 • oitocentas उच्चारण oitocentas [gl]
 • trescentos उच्चारण trescentos [gl]
 • cento unha उच्चारण cento unha [gl]
 • catrocentos उच्चारण catrocentos [gl]
 • dúas उच्चारण dúas [gl]
 • dezasete उच्चारण dezasete [gl]
 • setecentos उच्चारण setecentos [pt]
 • dezaseis उच्चारण dezaseis [gl]
 • vinte e dúas उच्चारण vinte e dúas [gl]
 • duascentas उच्चारण duascentas [gl]
 • cincocentas उच्चारण cincocentas [gl]
 • setecentas उच्चारण setecentas [gl]
 • quiñentas उच्चारण quiñentas [gl]
 • trescentas उच्चारण trescentas [gl]
 • quiñentos उच्चारण quiñentos [gl]
 • vinte e dous उच्चारण vinte e dous [gl]
 • cento un उच्चारण cento un [gl]
 • seiscentas उच्चारण seiscentas [gl]
 • vinte e un उच्चारण vinte e un [gl]
 • catrocentas उच्चारण catrocentas [gl]
 • novecentas उच्चारण novecentas [gl]