भाषा:

तुर्की

[tr]

वापस तुर्की

 • sırdaş उच्चारण sırdaş
 • yoklama उच्चारण yoklama
 • özveri उच्चारण özveri
 • suskunluk उच्चारण suskunluk
 • anormallik उच्चारण anormallik
 • varyasyon उच्चारण varyasyon
 • tapu उच्चारण tapu
 • gaz उच्चारण gaz
 • yaklaşım उच्चारण yaklaşım
 • senkronizasyon उच्चारण senkronizasyon
 • nedamet उच्चारण nedamet
 • körük उच्चारण körük
 • gondol उच्चारण gondol
 • tesis उच्चारण tesis
 • küf उच्चारण küf
 • hoşbeş उच्चारण hoşbeş
 • zürriyet उच्चारण zürriyet
 • leylâk उच्चारण leylâk
 • kalbur उच्चारण kalbur
 • resepsiyon उच्चारण resepsiyon
 • materyal उच्चारण materyal
 • keyfiyet उच्चारण keyfiyet
 • garsonluk उच्चारण garsonluk
 • vebal उच्चारण vebal
 • riya उच्चारण riya
 • musibet उच्चारण musibet
 • yamak उच्चारण yamak
 • tatlandırıcı उच्चारण tatlandırıcı
 • niyaz उच्चारण niyaz
 • surat उच्चारण surat