भाषा:

तुर्की

[tr]

वापस तुर्की

 • libero उच्चारण libero
 • diminuendo उच्चारण diminuendo
 • bis उच्चारण bis
 • espressivo उच्चारण espressivo
 • fortissimo उच्चारण fortissimo
 • dur उच्चारण dur
 • animato उच्चारण animato
 • appassionato उच्चारण appassionato
 • arioso उच्चारण arioso
 • affettuoso उच्चारण affettuoso
 • amabile उच्चारण amabile
 • andante उच्चारण andante
 • andantino उच्चारण andantino