भाषा:

कोरियाई

[ko]

वापस कोरियाई

 • 김제 उच्चारण 김제
 • 나주 उच्चारण 나주
 • 남원 उच्चारण 남원
 • 당진 उच्चारण 당진
 • 동해 उच्चारण 동해
 • 밀양 उच्चारण 밀양
 • 보령 उच्चारण 보령
 • 사천 उच्चारण 사천
 • 상주 उच्चारण 상주
 • 소남이섬 उच्चारण 소남이섬
 • 여주 उच्चारण 여주
 • 영주 उच्चारण 영주
 • 영천 उच्चारण 영천
 • 청원 उच्चारण 청원
 • 칠곡 उच्चारण 칠곡