भाषा:

Igbo

[ig]

वापस Igbo

  • machi उच्चारण machi
  • mee उच्चारण mee
  • onwa उच्चारण onwa