भाषा:

हिब्रू

[he]

वापस हिब्रू

श्रेणि: ulpan

उच्चारण ulpan की सदस्यता लें

 • קמה उच्चारण קמה
 • קם उच्चारण קם
 • ימים उच्चारण ימים
 • רָב उच्चारण רָב
 • דָבר उच्चारण דָבר
 • נָח उच्चारण נָח
 • משַחק उच्चारण משַחק
 • מסַפר उच्चारण מסַפר
 • צֶבע उच्चारण צֶבע
 • אמוּת उच्चारण אמוּת
 • אולי उच्चारण אולי
 • גננת उच्चारण גננת
 • גן उच्चारण גן
 • צבעים उच्चारण צבעים
 • סיפור उच्चारण סיפור
 • מתלבש उच्चारण מתלבש
 • מתלבשת उच्चारण מתלבשת
 • מספרת उच्चारण מספרת
 • זז उच्चारण זז
 • זזה उच्चारण זזה
 • טס उच्चारण טס
 • צם उच्चारण צם
 • מאוחר उच्चारण מאוחר
 • ביחד उच्चारण ביחד
 • אחרי उच्चारण אחרי
 • לפעמים उच्चारण לפעמים
 • הכי उच्चारण הכי