भाषा:

आयरिश

[ga]

वापस आयरिश

श्रेणि: body

उच्चारण body की सदस्यता लें

 • cnámha उच्चारण cnámha
 • lámh उच्चारण lámh
 • scornach उच्चारण scornach
 • cliabh उच्चारण cliabh
 • ionga उच्चारण ionga
 • cloigeann उच्चारण cloigeann
 • cnámharlach उच्चारण cnámharlach
 • briseán उच्चारण briseán
 • béal उच्चारण béal
 • ordóg उच्चारण ordóg
 • lámha उच्चारण lámha
 • cnámh उच्चारण cnámh
 • cluas उच्चारण cluas
 • craiceann उच्चारण craiceann
 • cromáin उच्चारण cromáin
 • muineál उच्चारण muineál
 • lamhnán उच्चारण lamhnán
 • colainn उच्चारण colainn
 • croí उच्चारण croí
 • glúin उच्चारण glúin
 • scamhóg - scamhóga उच्चारण scamhóg - scamhóga
 • bod उच्चारण bod
 • carball उच्चारण carball
 • duán उच्चारण duán
 • ascaill उच्चारण ascaill
 • bolg उच्चारण bolg
 • chorp उच्चारण chorp
 • cos उच्चारण cos
 • dorn उच्चारण dorn
 • putóg उच्चारण putóg
 • gaosán उच्चारण gaosán
 • nua उच्चारण nua
 • bos उच्चारण bos
 • srón उच्चारण srón
 • féitheog उच्चारण féitheog
 • blaosc उच्चारण blaosc
 • liathán उच्चारण liathán
 • éadan उच्चारण éadan
 • smig उच्चारण smig
 • dorna उच्चारण dorna
 • liopa उच्चारण liopa
 • corp उच्चारण corp
 • coim उच्चारण coim
 • ae उच्चारण ae
 • cluasa उच्चारण cluasa
 • brollach उच्चारण brollach
 • féith उच्चारण féith
 • peilbheas उच्चारण peilbheas
 • súile उच्चारण súile
 • droim उच्चारण droim
 • laidhricín उच्चारण laidhricín
 • féasóg उच्चारण féasóg
 • creatlach उच्चारण creatlach
 • gruaige उच्चारण gruaige
 • méar coise उच्चारण méar coise
 • ladhar ban उच्चारण ladhar ban
 • inchinn उच्चारण inchinn
 • murnán उच्चारण murnán
 • mún उच्चारण mún
 • shin उच्चारण shin
 • fabhra उच्चारण fabhra
 • croiméal उच्चारण croiméal
 • caol láimhe उच्चारण caol láimhe
 • imleacán उच्चारण imleacán
 • deoir उच्चारण deoir
 • leiceann उच्चारण leiceann
 • néaróg उच्चारण néaróg
 • cluaisín उच्चारण cluaisín
 • méidhe उच्चारण méidhe
 • ioscaid उच्चारण ioscaid