भाषा:

फिनिश

[fi]

वापस फिनिश

श्रेणि: noun

उच्चारण noun की सदस्यता लें

 • hyyhmä उच्चारण hyyhmä
 • hei उच्चारण hei
 • Teresa उच्चारण Teresa
 • Anna उच्चारण Anna
 • abi उच्चारण abi
 • lapsi उच्चारण lapsi
 • kasviplankton उच्चारण kasviplankton
 • tunti उच्चारण tunti
 • sairaala उच्चारण sairaala
 • Pyry उच्चारण Pyry
 • Ukraina उच्चारण Ukraina
 • Gouda उच्चारण Gouda
 • kulttuurituotanto उच्चारण kulttuurituotanto
 • vulkanologia उच्चारण vulkanologia
 • lompakossa उच्चारण lompakossa
 • Johanna उच्चारण Johanna
 • demo उच्चारण demo
 • eläinplankton उच्चारण eläinplankton
 • heli उच्चारण heli
 • Australia उच्चारण Australia
 • astrolabi उच्चारण astrolabi
 • satu उच्चारण satu
 • Ala उच्चारण Ala
 • auto उच्चारण auto
 • Helena उच्चारण Helena
 • Kenia उच्चारण Kenia
 • oregano उच्चारण oregano
 • raha उच्चारण raha
 • piano उच्चारण piano
 • ilo उच्चारण ilo
 • tea उच्चारण tea
 • alku उच्चारण alku
 • matka उच्चारण matka
 • Paula उच्चारण Paula
 • vai उच्चारण vai
 • ester उच्चारण ester
 • tule उच्चारण tule
 • yliopisto उच्चारण yliopisto
 • Ilona उच्चारण Ilona
 • lumen उच्चारण lumen
 • luumu उच्चारण luumu
 • deadline उच्चारण deadline
 • pora उच्चारण pora
 • ohjaaja उच्चारण ohjaaja
 • lupa उच्चारण lupa
 • alkali उच्चारण alkali
 • emu उच्चारण emu
 • perseennuolija उच्चारण perseennuolija
 • Emilia उच्चारण Emilia
 • Serbi उच्चारण Serbi
 • ORI उच्चारण ORI
 • valosuunnittelu उच्चारण valosuunnittelu
 • vilukissa उच्चारण vilukissa
 • taidegrafiikka उच्चारण taidegrafiikka
 • Libanon उच्चारण Libanon
 • viestintä उच्चारण viestintä
 • sotilas उच्चारण sotilas
 • toimialajohtaja उच्चारण toimialajohtaja
 • markkinointi उच्चारण markkinointi
 • Costa Rica उच्चारण Costa Rica
 • isopanda उच्चारण isopanda
 • Janina उच्चारण Janina
 • psoriasis उच्चारण psoriasis
 • nuorisotyö उच्चारण nuorisotyö
 • kuntoutussuunnittelu उच्चारण kuntoutussuunnittelu
 • vapaa-aika उच्चारण vapaa-aika
 • kalliotekniikka उच्चारण kalliotekniikka
 • vastamaa उच्चारण vastamaa
 • pediatria उच्चारण pediatria
 • rodium उच्चारण rodium
 • jalkaterapia उच्चारण jalkaterapia
 • rintamakarkuri उच्चारण rintamakarkuri
 • obsidiaan उच्चारण obsidiaan
 • taloustiede उच्चारण taloustiede
 • paria उच्चारण paria
 • Italia उच्चारण Italia
 • Pakistan उच्चारण Pakistan
 • amanuenssi उच्चारण amanuenssi
 • Walki उच्चारण Walki
 • stadion उच्चारण stadion
 • energiatekniikka उच्चारण energiatekniikka
 • neutroni उच्चारण neutroni
 • laskuteline उच्चारण laskuteline
 • ansa उच्चारण ansa
 • viittomakieli उच्चारण viittomakieli
 • terveystiede उच्चारण terveystiede
 • vale उच्चारण vale
 • sympatia उच्चारण sympatia
 • Japani उच्चारण Japani
 • squash उच्चारण squash
 • spektroskopia उच्चारण spektroskopia
 • edistäminen उच्चारण edistäminen
 • palingenesis उच्चारण palingenesis
 • filosofi उच्चारण filosofi
 • Rasta उच्चारण Rasta
 • voimistelu उच्चारण voimistelu
 • yksilönkehitys उच्चारण yksilönkehitys
 • luikuri उच्चारण luikuri
 • synagoga उच्चारण synagoga
 • varadekaani उच्चारण varadekaani