भाषा:

ऐस्तोनियन्

[et]

वापस ऐस्तोनियन्

श्रेणि: adjective

उच्चारण adjective की सदस्यता लें

 • Noor उच्चारण Noor
 • loll उच्चारण loll
 • sõbralik उच्चारण sõbralik
 • hästi उच्चारण hästi
 • soe उच्चारण soe
 • teder उच्चारण teder
 • kindlasti उच्चारण kindlasti
 • heatahtlik उच्चारण heatahtlik
 • muhe उच्चारण muhe
 • maitsekas उच्चारण maitsekas
 • oluline उच्चारण oluline
 • ärritav उच्चारण ärritav
 • sarnane उच्चारण sarnane
 • jälk उच्चारण jälk
 • ropp उच्चारण ropp
 • minimaalne उच्चारण minimaalne
 • priske उच्चारण priske
 • mõeldamatu उच्चारण mõeldamatu
 • trööstitu उच्चारण trööstitu
 • mugav उच्चारण mugav
 • logisev उच्चारण logisev
 • kahekorruseline उच्चारण kahekorruseline
 • teaduslik उच्चारण teaduslik
 • õnnetu उच्चारण õnnetu
 • lootusrikas उच्चारण lootusrikas
 • kiiritav उच्चारण kiiritav
 • mittesoovitav उच्चारण mittesoovitav
 • a उच्चारण a
 • lõtv उच्चारण lõtv
 • poorne उच्चारण poorne
 • positiivne उच्चारण positiivne
 • tüüpiline उच्चारण tüüpiline
 • modernne उच्चारण modernne
 • puhkav उच्चारण puhkav
 • jumalik उच्चारण jumalik
 • krõmpsuv उच्चारण krõmpsuv
 • sümmeetriline उच्चारण sümmeetriline
 • võidukas उच्चारण võidukas
 • sihikindel उच्चारण sihikindel
 • mõttetu उच्चारण mõttetu
 • paljas उच्चारण paljas
 • udune उच्चारण udune
 • kirglik उच्चारण kirglik
 • ümar उच्चारण ümar
 • väljapaistev उच्चारण väljapaistev
 • asjalik उच्चारण asjalik
 • kihiline उच्चारण kihiline
 • okkaline उच्चारण okkaline
 • lagunev उच्चारण lagunev
 • kõrk उच्चारण kõrk
 • mitmepalgeline उच्चारण mitmepalgeline
 • naljakas उच्चारण naljakas
 • võimatu उच्चारण võimatu
 • eesrindlik उच्चारण eesrindlik
 • ürgne उच्चारण ürgne
 • ahne उच्चारण ahne
 • paistetav उच्चारण paistetav
 • paljulubav उच्चारण paljulubav
 • hooliv उच्चारण hooliv
 • kaetud उच्चारण kaetud
 • elegantne उच्चारण elegantne
 • Harilik उच्चारण Harilik
 • lubav उच्चारण lubav
 • mõeldav उच्चारण mõeldav
 • soine उच्चारण soine
 • hirmutav उच्चारण hirmutav
 • taibukas उच्चारण taibukas
 • lubatud उच्चारण lubatud
 • kõikjal उच्चारण kõikjal
 • talumatu उच्चारण talumatu
 • usaldusväärne उच्चारण usaldusväärne
 • vana उच्चारण vana
 • suitsev उच्चारण suitsev
 • räbal उच्चारण räbal
 • ihaldusväärne उच्चारण ihaldusväärne
 • energiline उच्चारण energiline
 • robustne उच्चारण robustne
 • pöörane उच्चारण pöörane
 • loid उच्चारण loid
 • ohtlik उच्चारण ohtlik
 • nupukas उच्चारण nupukas
 • tilluke उच्चारण tilluke
 • vaenulik उच्चारण vaenulik
 • kohutav उच्चारण kohutav
 • lõbus उच्चारण lõbus
 • mäda उच्चारण mäda
 • ebaseaduslik उच्चारण ebaseaduslik
 • seaduslik उच्चारण seaduslik
 • rääkiv उच्चारण rääkiv
 • läbipaistmatu उच्चारण läbipaistmatu
 • keskmine उच्चारण keskmine
 • nõrk उच्चारण nõrk
 • umbkaudne उच्चारण umbkaudne
 • nähtamatu उच्चारण nähtamatu
 • silmakirjalik उच्चारण silmakirjalik
 • alumine उच्चारण alumine
 • järsk उच्चारण järsk
 • kättesaadav उच्चारण kättesaadav
 • hariv उच्चारण hariv
 • kasin उच्चारण kasin