भाषा:

एस्पेरान्तो

[eo]

वापस एस्पेरान्तो

 • pika उच्चारण pika
 • ci उच्चारण ci
 • Jaguar उच्चारण Jaguar
 • serpento उच्चारण serpento
 • vespo उच्चारण vespo
 • aglo उच्चारण aglo
 • psitako उच्चारण psitako
 • puran उच्चारण puran
 • bufalo उच्चारण bufalo
 • igvano उच्चारण igvano
 • martestudo उच्चारण martestudo
 • geko उच्चारण geko
 • anakondo उच्चारण anakondo
 • pitono उच्चारण pitono
 • skinkedo उच्चारण skinkedo
 • ĥameleono उच्चारण ĥameleono
 • vipuro उच्चारण vipuro
 • kobro उच्चारण kobro
 • sonserpento उच्चारण sonserpento
 • boao उच्चारण boao
 • aligatoro उच्चारण aligatoro
 • majskarabo उच्चारण majskarabo
 • krabro उच्चारण krabro
 • cikado उच्चारण cikado
 • efemero उच्चारण efemero
 • skarabo उच्चारण skarabo
 • burdo उच्चारण burdo
 • kokcinelo उच्चारण kokcinelo
 • noktopapilio उच्चारण noktopapilio
 • lokusto उच्चारण lokusto