भाषा: क्लिंगन [tlhIngan Hol]

वापस क्लिंगन

 • what उच्चारण what
 • LOL उच्चारण LOL
 • je उच्चारण je
 • bel उच्चारण bel
 • mar उच्चारण mar
 • Qapla' उच्चारण Qapla'
 • Qu'vatlh उच्चारण Qu'vatlh
 • maj उच्चारण maj
 • red उच्चारण red
 • van उच्चारण van
 • nuqneH उच्चारण nuqneH
 • QI'yaH उच्चारण QI'yaH
 • Heghlu'meH QaQ jajvam. उच्चारण Heghlu'meH QaQ jajvam.
 • Mara उच्चारण Mara
 • wij उच्चारण wij
 • per उच्चारण per
 • pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'. उच्चारण pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
 • po उच्चारण po
 • chut उच्चारण chut
 • dis उच्चारण dis
 • tlhIngan maH! उच्चारण tlhIngan maH!
 • bong उच्चारण bong
 • rap उच्चारण rap
 • Pon उच्चारण Pon
 • non उच्चारण non
 • qamuSHa' उच्चारण qamuSHa'
 • Bernardo उच्चारण Bernardo
 • Duy उच्चारण Duy
 • vin उच्चारण vin
 • ta'mey Dun, bommey Dun. उच्चारण ta'mey Dun, bommey Dun.
 • tar उच्चारण tar
 • Hamlet उच्चारण Hamlet
 • Cher उच्चारण Cher
 • tin उच्चारण tin
 • bang उच्चारण bang
 • bey उच्चारण bey
 • Paw उच्चारण Paw
 • tung उच्चारण tung
 • jun उच्चारण jun
 • Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'. उच्चारण Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.
 • Lang उच्चारण Lang
 • pong उच्चारण pong
 • cheH उच्चारण cheH
 • bud उच्चारण bud
 • much उच्चारण much
 • dach उच्चारण dach
 • mop उच्चारण mop
 • jiH उच्चारण jiH
 • Ron उच्चारण Ron
 • nan उच्चारण nan
 • jos उच्चारण jos
 • sen उच्चारण sen
 • va उच्चारण va
 • bing उच्चारण bing
 • bos उच्चारण bos
 • har उच्चारण har
 • tor उच्चारण tor
 • nur उच्चारण nur
 • baQa' उच्चारण baQa'
 • net उच्चारण net
 • lev उच्चारण lev
 • jij उच्चारण jij
 • los उच्चारण los
 • petaQ उच्चारण petaQ
 • Hop उच्चारण Hop
 • mol उच्चारण mol
 • HU उच्चारण HU
 • chung उच्चारण chung
 • mod उच्चारण mod
 • mataHmeH maSachnIS उच्चारण mataHmeH maSachnIS
 • mil उच्चारण mil
 • pus उच्चारण pus
 • Dubotchugh yIpummoH. उच्चारण Dubotchugh yIpummoH.
 • HIvje' उच्चारण HIvje'
 • qa' wIje'meH maSuv. उच्चारण qa' wIje'meH maSuv.
 • hoch उच्चारण hoch
 • siv उच्चारण siv
 • sigh उच्चारण sigh
 • tem उच्चारण tem
 • QIn उच्चारण QIn
 • mah उच्चारण mah
 • Qo’noS उच्चारण Qo’noS
 • batlh उच्चारण batlh
 • ghotI' उच्चारण ghotI'
 • hol उच्चारण hol
 • hut उच्चारण hut
 • boch उच्चारण boch
 • ghuy'cha' उच्चारण ghuy'cha'
 • luch उच्चारण luch
 • sop उच्चारण sop