भाषा: स्विडिश [Svenska]

वापस स्विडिश

 • IKEA उच्चारण IKEA
 • Göteborg उच्चारण Göteborg
 • Stockholm उच्चारण Stockholm
 • hej उच्चारण hej
 • Sverige उच्चारण Sverige
 • de उच्चारण de
 • Björn उच्चारण Björn
 • Sjögren उच्चारण Sjögren
 • Volvo उच्चारण Volvo
 • H&M उच्चारण H&M
 • sju उच्चारण sju
 • garage उच्चारण garage
 • a उच्चारण a
 • ö उच्चारण ö
 • Jag älskar dig उच्चारण Jag älskar dig
 • jag उच्चारण jag
 • Malmö उच्चारण Malmö
 • orange उच्चारण orange
 • fjällräven उच्चारण fjällräven
 • euro उच्चारण euro
 • Husqvarna उच्चारण Husqvarna
 • Koenigsegg उच्चारण Koenigsegg
 • du उच्चारण du
 • Jörmungandr उच्चारण Jörmungandr
 • gnocchi उच्चारण gnocchi
 • i उच्चारण i
 • Elin उच्चारण Elin
 • ja उच्चारण ja
 • y उच्चारण y
 • Uppsala उच्चारण Uppsala
 • tack उच्चारण tack
 • och उच्चारण och
 • Malin उच्चारण Malin
 • berg उच्चारण berg
 • Växjö उच्चारण Växjö
 • rosa उच्चारण rosa
 • hygge उच्चारण hygge
 • kanske उच्चारण kanske
 • stjärna उच्चारण stjärna
 • BMW उच्चारण BMW
 • midsommar उच्चारण midsommar
 • te उच्चारण te
 • David उच्चारण David
 • sjuksköterska उच्चारण sjuksköterska
 • Jönköping उच्चारण Jönköping
 • April उच्चारण April
 • station उच्चारण station
 • Kjell उच्चारण Kjell
 • Linköping उच्चारण Linköping
 • Paraguay उच्चारण Paraguay
 • genre उच्चारण genre
 • sol उच्चारण sol
 • R उच्चारण R
 • å उच्चारण å
 • Ingmar Bergman उच्चारण Ingmar Bergman
 • är उच्चारण är
 • Skåne उच्चारण Skåne
 • Europa उच्चारण Europa
 • manga उच्चारण manga
 • bröd उच्चारण bröd
 • Eva उच्चारण Eva
 • Johan उच्चारण Johan
 • köttbullar उच्चारण köttbullar
 • lagom उच्चारण lagom
 • Niger उच्चारण Niger
 • Martin उच्चारण Martin
 • paprika उच्चारण paprika
 • förlåt उच्चारण förlåt
 • U उच्चारण U
 • Portugal उच्चारण Portugal
 • glas उच्चारण glas
 • O उच्चारण O
 • Erik उच्चारण Erik
 • sex उच्चारण sex
 • Michael उच्चारण Michael
 • skyr उच्चारण skyr
 • var उच्चारण var
 • YouTube उच्चारण YouTube
 • ä उच्चारण ä
 • beige उच्चारण beige
 • Ursäkta उच्चारण Ursäkta
 • Greta Thunberg उच्चारण Greta Thunberg
 • god उच्चारण god
 • Mars उच्चारण Mars
 • skål उच्चारण skål
 • Nike उच्चारण Nike
 • London उच्चारण London
 • viking उच्चारण viking
 • fika उच्चारण fika
 • Ove उच्चारण Ove

Most consulted pronunciations this week:

 • pyre उच्चारण pyre