भाषा: पॉलिश [Polski]

वापस पॉलिश

 • wie उच्चारण wie
 • gęś उच्चारण gęś
 • go उच्चारण go
 • Jolanta उच्चारण Jolanta
 • Gerard उच्चारण Gerard
 • ocean उच्चारण ocean
 • Jordan उच्चारण Jordan
 • liliowy उच्चारण liliowy
 • Chrzanów उच्चारण Chrzanów
 • łokieć उच्चारण łokieć
 • Pluto उच्चारण Pluto
 • herb उच्चारण herb
 • salut उच्चारण salut
 • ołówek उच्चारण ołówek
 • aktor उच्चारण aktor
 • centrum उच्चारण centrum
 • ręka उच्चारण ręka
 • Roman Polański उच्चारण Roman Polański
 • chcesz उच्चारण chcesz
 • Gabriela उच्चारण Gabriela
 • rok उच्चारण rok
 • Sochaczew उच्चारण Sochaczew
 • Adam Kszczot उच्चारण Adam Kszczot
 • 51 उच्चारण 51
 • tydzień उच्चारण tydzień
 • placki ziemniaczane उच्चारण placki ziemniaczane
 • pośród उच्चारण pośród
 • C++ उच्चारण C++
 • pierś उच्चारण pierś
 • 55 उच्चारण 55
 • panda उच्चारण panda
 • niedźwiedź उच्चारण niedźwiedź
 • Płock उच्चारण Płock
 • Monika उच्चारण Monika
 • puma उच्चारण puma
 • dupa उच्चारण dupa
 • Wójtowicz उच्चारण Wójtowicz
 • Disney उच्चारण Disney
 • Rosja उच्चारण Rosja
 • Wisła उच्चारण Wisła
 • Tomaszewski उच्चारण Tomaszewski
 • za nic na świecie उच्चारण za nic na świecie
 • Wimbledon उच्चारण Wimbledon
 • bardzo dobry उच्चारण bardzo dobry
 • 80 उच्चारण 80
 • Wilhelm उच्चारण Wilhelm
 • fotograf उच्चारण fotograf
 • Marta उच्चारण Marta
 • Sto lat उच्चारण Sto lat
 • osiemnaście उच्चारण osiemnaście
 • nauczyciel उच्चारण nauczyciel
 • imię उच्चारण imię
 • przewalski उच्चारण przewalski
 • bez उच्चारण bez
 • Walt Disney उच्चारण Walt Disney
 • humor उच्चारण humor
 • żółć उच्चारण żółć
 • Illinois उच्चारण Illinois
 • matka उच्चारण matka
 • Homo sapiens उच्चारण Homo sapiens
 • German उच्चारण German
 • Abba उच्चारण Abba
 • seks उच्चारण seks
 • Józef उच्चारण Józef
 • czterdzieści उच्चारण czterdzieści
 • Płaszów उच्चारण Płaszów
 • Bugatti उच्चारण Bugatti
 • dziewczynka उच्चारण dziewczynka
 • syn उच्चारण syn
 • Denis उच्चारण Denis
 • część उच्चारण część
 • Kraków Główny उच्चारण Kraków Główny
 • czar उच्चारण czar
 • Trześniewski उच्चारण Trześniewski
 • pieniądze उच्चारण pieniądze
 • Rafał Blechacz उच्चारण Rafał Blechacz
 • Nadia उच्चारण Nadia
 • Beata Szydło उच्चारण Beata Szydło
 • Wojtek उच्चारण Wojtek
 • Wadowice उच्चारण Wadowice
 • ś उच्चारण ś
 • Lina उच्चारण Lina
 • Tychy उच्चारण Tychy
 • ziemia उच्चारण ziemia
 • Co to jest? उच्चारण Co to jest?
 • raj उच्चारण raj
 • ekran उच्चारण ekran
 • naleśniki उच्चारण naleśniki
 • Gniezno उच्चारण Gniezno
 • napój orzeźwiający उच्चारण napój orzeźwiający