भाषा: मालटिस् [Malti]

वापस मालटिस्

 • banana उच्चारण banana
 • Malta उच्चारण Malta
 • 1984 उच्चारण 1984
 • April उच्चारण April
 • Valletta उच्चारण Valletta
 • Victoria उच्चारण Victoria
 • Ħaġar Qim उच्चारण Ħaġar Qim
 • Rabat उच्चारण Rabat
 • qattus उच्चारण qattus
 • Joseph Calleja उच्चारण Joseph Calleja
 • le उच्चारण le
 • Ġgantija उच्चारण Ġgantija
 • qagħaq tal-għasel उच्चारण qagħaq tal-għasel
 • Sliema उच्चारण Sliema
 • birra उच्चारण birra
 • min उच्चारण min
 • Paola उच्चारण Paola
 • nanna उच्चारण nanna
 • atmosfera उच्चारण atmosfera
 • elf उच्चारण elf
 • Marsaxlokk उच्चारण Marsaxlokk
 • Jien inħobbok उच्चारण Jien inħobbok
 • Qawra उच्चारण Qawra
 • bin उच्चारण bin
 • Mellieha उच्चारण Mellieha
 • Paceville उच्चारण Paceville
 • xemx उच्चारण xemx
 • triq उच्चारण triq
 • Ghawdex उच्चारण Ghawdex
 • patata उच्चारण patata
 • sebgħa u erbgħin उच्चारण sebgħa u erbgħin
 • matematika उच्चारण matematika
 • Ta'Xbiex उच्चारण Ta'Xbiex
 • Iva उच्चारण Iva
 • Mdina उच्चारण Mdina
 • Mara उच्चारण Mara
 • Gzira उच्चारण Gzira
 • meta उच्चारण meta
 • Xuereb उच्चारण Xuereb
 • Luqa उच्चारण Luqa
 • artista उच्चारण artista
 • Sptar Mater Dei उच्चारण Sptar Mater Dei
 • gomma उच्चारण gomma
 • Birżebbuġa उच्चारण Birżebbuġa
 • daħk उच्चारण daħk
 • Art उच्चारण Art
 • ktieb उच्चारण ktieb
 • cirkewwa उच्चारण cirkewwa
 • Xewkija उच्चारण Xewkija
 • abjad उच्चारण abjad
 • Swieqi उच्चारण Swieqi
 • lumi उच्चारण lumi
 • Żurrieq उच्चारण Żurrieq
 • Jekk jogħġbok उच्चारण Jekk jogħġbok
 • wiċċ उच्चारण wiċċ
 • bandiera उच्चारण bandiera
 • ilma उच्चारण ilma
 • Ma nitkellemx bil-Malti उच्चारण Ma nitkellemx bil-Malti
 • Gbejniet उच्चारण Gbejniet
 • Mnajdra उच्चारण Mnajdra
 • Baħar iċ-Ċagħaq उच्चारण Baħar iċ-Ċagħaq
 • ras उच्चारण ras
 • Tarxien उच्चारण Tarxien
 • fanal उच्चारण fanal
 • mewt उच्चारण mewt
 • belt उच्चारण belt
 • issa उच्चारण issa
 • tortura उच्चारण tortura
 • dwejra उच्चारण dwejra
 • xita उच्चारण xita
 • Jiddispjacini उच्चारण Jiddispjacini
 • ngħixu उच्चारण ngħixu
 • Bonswa उच्चारण Bonswa
 • L-għodwa t-tajba उच्चारण L-għodwa t-tajba
 • Attard उच्चारण Attard
 • Siggiewi उच्चारण Siggiewi
 • nar उच्चारण nar
 • Msida उच्चारण Msida
 • bonġu उच्चारण bonġu
 • nuċċali उच्चारण nuċċali
 • pastizzi उच्चारण pastizzi
 • aqwa उच्चारण aqwa
 • ħmar उच्चारण ħmar
 • Grazzi उच्चारण Grazzi
 • basal उच्चारण basal
 • il-lejl it-tajjeb उच्चारण il-lejl it-tajjeb
 • għajn उच्चारण għajn
 • nannu उच्चारण nannu
 • Qormi उच्चारण Qormi
 • kien उच्चारण kien