भाषा: मालटिस् [Malti]

वापस मालटिस्

 • jien उच्चारण jien
 • kien उच्चारण kien
 • Noqgħod उच्चारण Noqgħod
 • Spjega उच्चारण Spjega
 • Gideb उच्चारण Gideb
 • quddiem उच्चारण quddiem
 • kif उच्चारण kif
 • meta उच्चारण meta
 • għaliex उच्चारण għaliex
 • xiex उच्चारण xiex
 • fejn उच्चारण fejn
 • min उच्चारण min
 • tajjeb उच्चारण tajjeb
 • X'jismek? उच्चारण X'jismek?
 • Bonswa उच्चारण Bonswa
 • kemm उच्चारण kemm
 • Kemm jiswa? उच्चारण Kemm jiswa?
 • jekk उच्चारण jekk
 • grazzi ħafna उच्चारण grazzi ħafna
 • forsi उच्चारण forsi
 • Iva उच्चारण Iva
 • le उच्चारण le
 • tajba उच्चारण tajba
 • Mhux nifhem उच्चारण Mhux nifhem
 • skużi उच्चारण skużi
 • Ma fihmtx उच्चारण Ma fihmtx
 • jiddispjaċini उच्चारण jiddispjaċini
 • L-ghodwa t-tajba उच्चारण L-ghodwa t-tajba
 • il-lejl it-tajjeb उच्चारण il-lejl it-tajjeb
 • Mario Grech उच्चारण Mario Grech
 • sabieħ उच्चारण sabieħ
 • leħnu उच्चारण leħnu
 • kiteb उच्चारण kiteb
 • miktub उच्चारण miktub
 • ħalliel उच्चारण ħalliel
 • baħar उच्चारण baħar
 • ħawiel उच्चारण ħawiel
 • maħbub उच्चारण maħbub
 • Il-Ħamrun उच्चारण Il-Ħamrun
 • sabih उच्चारण sabih
 • libsa उच्चारण libsa
 • hmerija उच्चारण hmerija
 • tarah उच्चारण tarah
 • dak उच्चारण dak
 • Għeżież उच्चारण Għeżież
 • fil-ghodu उच्चारण fil-ghodu
 • Xewkija उच्चारण Xewkija
 • Ħadd il-Għid उच्चारण Ħadd il-Għid
 • pastizzi उच्चारण pastizzi
 • Baħar iċ-Ċagħaq उच्चारण Baħar iċ-Ċagħaq
 • Taħt il-Ħnejja उच्चारण Taħt il-Ħnejja
 • San Pawl il-Baħar उच्चारण San Pawl il-Baħar
 • Mhux problema उच्चारण Mhux problema
 • erba उच्चारण erba
 • Kelb tal-Fenek उच्चारण Kelb tal-Fenek
 • L-għodwa t-tajba उच्चारण L-għodwa t-tajba
 • Żewġ उच्चारण Żewġ
 • Għaxar उच्चारण Għaxar
 • Disa उच्चारण Disa
 • nisa उच्चारण nisa
 • tfajla उच्चारण tfajla
 • irġiel उच्चारण irġiel
 • mhux उच्चारण mhux
 • tfajliet उच्चारण tfajliet
 • għandna उच्चारण għandna
 • għeneb उच्चारण għeneb
 • lapsijiet उच्चारण lapsijiet
 • Għandi उच्चारण Għandi
 • Ħames उच्चारण Ħames
 • matematika उच्चारण matematika
 • siġar उच्चारण siġar
 • Id-djar उच्चारण Id-djar
 • pajjiż उच्चारण pajjiż
 • Oranġjo उच्चारण Oranġjo
 • kulur उच्चारण kulur
 • tuffieħa उच्चारण tuffieħa
 • frott उच्चारण frott
 • tiegħi उच्चारण tiegħi
 • qagħaq tal-għasel उच्चारण qagħaq tal-għasel
 • ħass उच्चारण ħass
 • karrotta उच्चारण karrotta
 • kejkijiet उच्चारण kejkijiet
 • ġobon उच्चारण ġobon
 • bajd उच्चारण bajd
 • meraq उच्चारण meraq
 • alkoħol उच्चारण alkoħol
 • jixorbu उच्चारण jixorbu
 • xarba उच्चारण xarba
 • tixrob उच्चारण tixrob
 • ilsien उच्चारण ilsien