भाषा: गुआरानी [Avañe'ẽ (Guarani)]

वापस गुआरानी

 • sapatu उच्चारण sapatu
 • rupi'a उच्चारण rupi'a
 • katī उच्चारण katī
 • tembipuru उच्चारण tembipuru
 • Oî उच्चारण
 • Niko उच्चारण Niko
 • akuti उच्चारण akuti
 • Mitâ'ikuéra उच्चारण Mitâ'ikuéra
 • mburuvicha उच्चारण mburuvicha
 • Pindoráma उच्चारण Pindoráma
 • Oîma उच्चारण Oîma
 • morotī उच्चारण morotī
 • narã उच्चारण narã
 • yvyguy उच्चारण yvyguy
 • piko उच्चारण piko
 • yva उच्चारण yva
 • Jajohecha peve उच्चारण Jajohecha peve
 • Ta'aromby उच्चारण Ta'aromby
 • puka उच्चारण puka
 • tuguy उच्चारण tuguy
 • Arandu उच्चारण Arandu
 • ára उच्चारण ára
 • lembu उच्चारण lembu
 • peteĩ उच्चारण peteĩ
 • Avy'a उच्चारण Avy'a
 • ko'êrô उच्चारण ko'êrô
 • ñe'êkuaa उच्चारण ñe'êkuaa
 • ryguasu उच्चारण ryguasu
 • mba'apo उच्चारण mba'apo
 • Hendy kavaju resa! उच्चारण Hendy kavaju resa!
 • ary उच्चारण ary
 • mborayhu उच्चारण mborayhu
 • pytyvõ उच्चारण pytyvõ
 • yvyty उच्चारण yvyty
 • nahániri उच्चारण nahániri
 • tataypy उच्चारण tataypy
 • Oga उच्चारण Oga
 • akã'ỹ उच्चारण akã'ỹ
 • arasa उच्चारण arasa
 • yvoty उच्चारण yvoty
 • peẽ उच्चारण peẽ
 • taita उच्चारण taita
 • eiru उच्चारण eiru
 • hẽe उच्चारण hẽe
 • ysyry उच्चारण ysyry
 • paje उच्चारण paje
 • takuare'ẽ उच्चारण takuare'ẽ
 • ijapytepekuéra उच्चारण ijapytepekuéra
 • takuchila उच्चारण takuchila
 • Añete piko? उच्चारण Añete piko?
 • iporãiterei उच्चारण iporãiterei
 • Amo karia'y iporâ. उच्चारण Amo karia'y iporâ.
 • Oguerúva vy’a ha py’aguapy उच्चारण Oguerúva vy’a ha py’aguapy
 • ñorairõ'ỹ उच्चारण ñorairõ'ỹ
 • mandi'o chyryry उच्चारण mandi'o chyryry
 • pepo उच्चारण pepo
 • Aju jevýma उच्चारण Aju jevýma
 • Nikaragua उच्चारण Nikaragua
 • porã उच्चारण porã
 • Tetã Paraguái उच्चारण Tetã Paraguái
 • kuarahy'ã उच्चारण kuarahy'ã
 • anguja उच्चारण anguja
 • juky उच्चारण juky
 • ha'ekuéra उच्चारण ha'ekuéra
 • Ita उच्चारण Ita
 • ha'e उच्चारण ha'e
 • parral उच्चारण parral
 • yke उच्चारण yke
 • karãi उच्चारण karãi
 • tuju उच्चारण tuju
 • Panambi उच्चारण Panambi
 • anana उच्चारण anana
 • kū उच्चारण
 • rundi उच्चारण rundi
 • guata उच्चारण guata
 • mba'e la porte? उच्चारण mba'e la porte?
 • aipo उच्चारण aipo
 • Vikipetã उच्चारण Vikipetã
 • mbokaja उच्चारण mbokaja
 • Kachi उच्चारण Kachi
 • Jupi उच्चारण Jupi
 • nderasóre उच्चारण nderasóre
 • iporãmínte उच्चारण iporãmínte
 • yta उच्चारण yta
 • guive उच्चारण guive
 • Che rojukáta उच्चारण Che rojukáta
 • hykue उच्चारण hykue
 • itamembeyku उच्चारण itamembeyku
 • kuehe उच्चारण kuehe
 • vyro उच्चारण vyro