भाषा: गुआरानी [Avañe'ẽ (Guarani)]

वापस गुआरानी

 • ára उच्चारण ára
 • akānundu उच्चारण akānundu
 • ypa उच्चारण ypa
 • Taku उच्चारण Taku
 • Volivia उच्चारण Volivia
 • kuatiañe'ê उच्चारण kuatiañe'ê
 • vosa उच्चारण vosa
 • atĩva उच्चारण atĩva
 • pyhareve उच्चारण pyhareve
 • Hendy kavaju resa! उच्चारण Hendy kavaju resa!
 • ysyry उच्चारण ysyry
 • momba'e उच्चारण momba'e
 • Ita उच्चारण Ita
 • mba'e la porte? उच्चारण mba'e la porte?
 • iporãiterei उच्चारण iporãiterei
 • Oî उच्चारण
 • pyti'a उच्चारण pyti'a
 • ka'a उच्चारण ka'a
 • Panambi उच्चारण Panambi
 • ary उच्चारण ary
 • Nikaragua उच्चारण Nikaragua
 • mburuvicha उच्चारण mburuvicha
 • ka'aru उच्चारण ka'aru
 • tuguy उच्चारण tuguy
 • mokâ उच्चारण mokâ
 • yvoty उच्चारण yvoty
 • asúpe उच्चारण asúpe
 • rupi'a उच्चारण rupi'a
 • karavosa उच्चारण karavosa
 • sapatu उच्चारण sapatu
 • tembipuru उच्चारण tembipuru
 • puka उच्चारण puka
 • katī उच्चारण katī
 • peteĩ उच्चारण peteĩ
 • Oîma उच्चारण Oîma
 • Mitâ'ikuéra उच्चारण Mitâ'ikuéra
 • mandi'o chyryry उच्चारण mandi'o chyryry
 • eiru उच्चारण eiru
 • Ta'aromby उच्चारण Ta'aromby
 • akuti उच्चारण akuti
 • peju उच्चारण peju
 • paje उच्चारण paje
 • morotī उच्चारण morotī
 • Pindoráma उच्चारण Pindoráma
 • narã उच्चारण narã
 • Avy'a उच्चारण Avy'a
 • anana उच्चारण anana
 • Oguerúva vy’a ha py’aguapy उच्चारण Oguerúva vy’a ha py’aguapy
 • kuarahy'ã उच्चारण kuarahy'ã
 • ñande उच्चारण ñande
 • poyvi उच्चारण poyvi
 • ryguasu उच्चारण ryguasu
 • Aju jevýma उच्चारण Aju jevýma
 • yvu उच्चारण yvu
 • tataypy उच्चारण tataypy
 • Oga उच्चारण Oga
 • takuchila उच्चारण takuchila
 • Amo karia'y iporâ. उच्चारण Amo karia'y iporâ.
 • yvyty उच्चारण yvyty
 • ko'êrô उच्चारण ko'êrô
 • akã'ỹ उच्चारण akã'ỹ
 • ñe'êkuaa उच्चारण ñe'êkuaa
 • hẽe उच्चारण hẽe
 • mba'apo उच्चारण mba'apo
 • tajy उच्चारण tajy
 • pytyvõ उच्चारण pytyvõ
 • peẽ उच्चारण peẽ
 • nahániri उच्चारण nahániri
 • Tetã Paraguái उच्चारण Tetã Paraguái
 • kū उच्चारण
 • yke उच्चारण yke
 • ñorairõ'ỹ उच्चारण ñorairõ'ỹ
 • Añete piko? उच्चारण Añete piko?
 • jeýma उच्चारण jeýma
 • takuare'ẽ उच्चारण takuare'ẽ
 • tuvy raku, ava ñembotavy, py'a ruru उच्चारण tuvy raku, ava ñembotavy, py'a ruru
 • Jupi उच्चारण Jupi
 • arasa उच्चारण arasa
 • guata उच्चारण guata
 • pire उच्चारण pire
 • juky उच्चारण juky
 • Kachi उच्चारण Kachi
 • Che rojukáta उच्चारण Che rojukáta
 • avati उच्चारण avati
 • ypykue उच्चारण ypykue
 • ha'e उच्चारण ha'e
 • ijapytepekuéra उच्चारण ijapytepekuéra
 • haku उच्चारण haku
 • kove उच्चारण kove
 • Neko'ê porâ piko उच्चारण Neko'ê porâ piko