भाषा: एस्पेरान्तो [Esperanto]

वापस एस्पेरान्तो

 • Lamborghini उच्चारण Lamborghini
 • ŭ उच्चारण ŭ
 • 1994 उच्चारण 1994
 • dormas उच्चारण dormas
 • nia उच्चारण nia
 • Uganda उच्चारण Uganda
 • aero उच्चारण aero
 • ĉ उच्चारण ĉ
 • Klara उच्चारण Klara
 • periodo उच्चारण periodo
 • cervo उच्चारण cervo
 • 2001 उच्चारण 2001
 • vere उच्चारण vere
 • Suno उच्चारण Suno
 • Caro उच्चारण Caro
 • hejmo उच्चारण hejmo
 • universo उच्चारण universo
 • manoj उच्चारण manoj
 • Vito उच्चारण Vito
 • Beata उच्चारण Beata
 • 2007 उच्चारण 2007
 • 18 उच्चारण 18
 • religion उच्चारण religion
 • vidi उच्चारण vidi
 • stereotipo उच्चारण stereotipo
 • palace उच्चारण palace
 • 16 उच्चारण 16
 • intervalo उच्चारण intervalo
 • najtingalo उच्चारण najtingalo
 • 17 उच्चारण 17
 • 1°C उच्चारण 1°C
 • Sara उच्चारण Sara
 • Douro उच्चारण Douro
 • nul उच्चारण nul
 • Avon उच्चारण Avon
 • ajna उच्चारण ajna
 • 43 उच्चारण 43
 • lago उच्चारण lago
 • riĉeco उच्चारण riĉeco
 • harakiri उच्चारण harakiri
 • facile उच्चारण facile
 • juna उच्चारण juna
 • mensogi उच्चारण mensogi
 • filantropo उच्चारण filantropo
 • balia उच्चारण balia
 • respondo उच्चारण respondo
 • si उच्चारण si
 • novembro उच्चारण novembro
 • 400 उच्चारण 400
 • kvar उच्चारण kvar
 • Rado उच्चारण Rado
 • laca उच्चारण laca
 • Lea उच्चारण Lea
 • rato उच्चारण rato
 • private उच्चारण private
 • ĥ उच्चारण ĥ
 • Montenegro उच्चारण Montenegro
 • 21 उच्चारण 21
 • alta उच्चारण alta
 • lian उच्चारण lian
 • kapo उच्चारण kapo
 • mem उच्चारण mem
 • Bona उच्चारण Bona
 • dia उच्चारण dia
 • rapide उच्चारण rapide
 • blinda उच्चारण blinda
 • Idaho उच्चारण Idaho
 • tie उच्चारण tie
 • valida उच्चारण valida
 • 700 उच्चारण 700
 • 2006 उच्चारण 2006
 • mila उच्चारण mila
 • avokado उच्चारण avokado
 • post उच्चारण post
 • cara उच्चारण cara
 • Migros उच्चारण Migros
 • Duolingo उच्चारण Duolingo
 • bovino उच्चारण bovino
 • vino उच्चारण vino
 • sango उच्चारण sango
 • fine उच्चारण fine
 • dek उच्चारण dek
 • 1996 उच्चारण 1996
 • UZI उच्चारण UZI
 • l' उच्चारण l'
 • Linda उच्चारण Linda
 • trista उच्चारण trista
 • 10000 उच्चारण 10000
 • afero उच्चारण afero
 • incesto उच्चारण incesto