भाषा: एस्पेरान्तो [Esperanto]

वापस एस्पेरान्तो

 • Levis उच्चारण Levis
 • venu उच्चारण venu
 • Z उच्चारण Z
 • S उच्चारण S
 • baleno उच्चारण baleno
 • judo उच्चारण judo
 • Hi उच्चारण Hi
 • Kia उच्चारण Kia
 • Chevrolet उच्चारण Chevrolet
 • salon उच्चारण salon
 • vira उच्चारण vira
 • folio उच्चारण folio
 • 1998 उच्चारण 1998
 • l' उच्चारण l'
 • negro उच्चारण negro
 • gam उच्चारण gam
 • sublimis उच्चारण sublimis
 • Hieronimo उच्चारण Hieronimo
 • absolute उच्चारण absolute
 • pri उच्चारण pri
 • us उच्चारण us
 • sidus उच्चारण sidus
 • -esk उच्चारण -esk
 • Tron उच्चारण Tron
 • kritika उच्चारण kritika
 • Ian उच्चारण Ian
 • ganda उच्चारण ganda
 • ĵ उच्चारण ĵ
 • hanso उच्चारण hanso
 • Ĝuste tial mi volas paroli kun vi! उच्चारण Ĝuste tial mi volas paroli kun vi!
 • demokratia उच्चारण demokratia
 • Kio estas via nomo? उच्चारण Kio estas via nomo?
 • ekvilibro उच्चारण ekvilibro
 • fiestro उच्चारण fiestro
 • samaj उच्चारण samaj
 • muziki उच्चारण muziki
 • celerio उच्चारण celerio
 • vulturon उच्चारण vulturon
 • regalis उच्चारण regalis
 • Bonoaldo उच्चारण Bonoaldo
 • Se mi havus monon, mi aĉetus tion por vi. उच्चारण Se mi havus monon, mi aĉetus tion por vi.
 • lumos उच्चारण lumos
 • el ĉiuj उच्चारण el ĉiuj
 • Mia lango longas. उच्चारण Mia lango longas.
 • ĉu vi certas pri tio? उच्चारण ĉu vi certas pri tio?
 • sepsa उच्चारण sepsa
 • eterna komencanto उच्चारण eterna komencanto
 • muzeon उच्चारण muzeon
 • Libera Folio उच्चारण Libera Folio
 • tion उच्चारण tion