भाषा: बोस्नियाई [Bosanski]

वापस बोस्नियाई

  • astronaut उच्चारण astronaut
  • festivali उच्चारण festivali
  • minute उच्चारण minute
  • nauka उच्चारण nauka
  • šnajder उच्चारण šnajder
  • manje उच्चारण manje
  • golub उच्चारण golub
  • Višegrad उच्चारण Višegrad
  • Vozuća उच्चारण Vozuća